Nový buchot v Medenom hámri

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom OZ ZA Medený hámor oslovilo Spolku, aby pomohla zahrnúť verejnosť pri otázke budúcnosti technickej pamiatky Medený hámor. Výsledná správa je prístupná online.

1.6.2021 – 30.11.2021 | areál Medeného hámra, Banská Bystrica

Príbeh Medeného Hámra

V severnej časti Banskej Bystrice, rovno pod štvorprúdovkou mestského okruhu, neďaleko od centra, leží nevýrazný zhluk priemyselných budov. Meno Medený hámor pripomína ulica, ktorá ho lemuje z druhej strany. Nájdete tu autoservis, fitness centrum, či obchod so spojovacím materiálom. Nič, čo by pripomínalo päť storočí nepretržitej metalurgickej výroby.

Na tomto mieste vznikol na prelome stredoveku a novoveku mimoriadny technologický podnik na továrenské spracovanie medenej rudy. Tá sa ťažila v baniach v okolitých obciach a po prvotnej úprave zvážala do hámra, kde sa premieňala na medené výrobky. Tie boli určené do celého vtedy kupcom známeho sveta. Meď z Hámra sa dokonca našla vo vraku lode až v Namíbií. Tento areál sa podielal na ziskoch najbohatších podnikateľov tých (aj skoro všetkých) čias: Turzovsko-Fuggerovskej spoločnosti a tiež na rozvoji mesta Banská Bystrica.

Najskôr horeli ohne v hutách, voda krútila kolesami a udierali kladivá°, neskôr elektrolýza rafinovala z rudy čistú meď. Vždy sa tu využívali mimoriadne technologické postupy. Po ukončení banskej činnosti a zmene spoločenského a ekonomického zriadenia po Nežnej revolúcií tento priestor získali a zaplnili noví podnikatelia.

O sprítomnenie významnej industriálnej minulosti tohto miesta sa už niekoľko rokov usiluje odborná verejnosť, historici, historičky aj nadšenci. Začiatkom roku 2021 vznikla iniciatíva OZ ZA! Medený hámor a primátor Banskej Bystrice zostavil pracovnú skupinu Za záchranu Medeného hámra. Aj vďaka tlaku občianskej a odbornej verejnosti sa podarilo presvedčiť zastupiteľstvo mesta Banská Bystrica, aby odsúhlasilo odkúpenie časti areálu. Zároveň mesto oslovilo kolektív Spolka, aby pomohla zapojiť verejnosť do premýšľania nad budúcim životom a využitím tejto výnimočnej technickej pamiatky. Spolka mestu ponúkla tri formáty participácie verejnosti: dotazník, hĺbkové rozhovory a problematike Medeného hámra na mieru šitý workshop s mienkotvornými aktérkami a aktérmi miesta.

Formáty participácie

Dotazník zisťoval od obyvateliek a obyvateľov, aké hodnoty pre nich Medený hámor nesie a aké využitie si predstavujú v budúcnosti. Dotazník pomáha určiť hlavné trendy v uvažovaní o využití tejto technickej pamiatky do budúcnosti. Verejnosť v odpovediach potvrdzuje, že historická hodnota hámra je pre mesto veľmi dôležitá, čo je dôležitým argumentom pre samosprávu pri budúcich krokoch ohľadom jeho záchrany.

Rozhovory so zástupcami a zástupkyňami odbornej verejnosti sme viedli jednotlivo, aby sme získali lepší vhľad do uvažovania osobností zo samospráv, občianskej spoločnosti, či podnikateľského sektora a akademickej obce.

Plánovacia stolová hra Špecificky pre Medený hámor sme vyvinuli aj metódu kolektívneho plánovania nad pripravenou hracou doskou. K stolom sme prizvali zástupcov a zástupkyne mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja, univerzít so sídlom meste, kultúrnej obce, podnikateľského sektora aj občianskej spoločnosti. Na stoloch ich čakal schematický výkres areálu a tri sady plánovacích žetónov.
Prvá sada obsahovala funkcie, ako napríklad múzeum, reštaurácia alebo ihrisko. Hráči a hráčky po vzájomnej zhode umiestňovali žetóny funkcií do schémy mapy areálu. Vyberali vhodné funkcie a pre nich vhodný priestor.
Druhá sada znázorňovala cieľové skupiny – teda ľudí, ktorí priestor využívajú. Študenti, turistky, starší ľudia,… skupiny, ktoré sa môžu viazať na niektorú z funkcií vymenovaných vyššie.
Posledná sada žetónov popisovala typ správy priestoru. Mesto, nezisková organizácia, súkromná firma; v poslednom kole sa diskutovalo o tom, kto je najvodnejšou aktérkou či aktérom pre spravovanie tej či onej funkcie, ktoré do priestoru už vložili.
Na záver všetci hráči a hráčky vyberali názov pre obnovený areál. Každá z troch pracovných skupín mala zároveň určený deň v roku (napríklad zimný pracovný deň, alebo jesenný víkend). Pre tento deň mala predstaviť scenár toho, čo by prebiehalo už vo fungujúcom areáli, ktorý počas hry vymysleli.

Aj keď tento vyše dvojhodinový workshop pripomínal stolovú hru, išlo predovšetkým o nástroj ako kolektívne vytvoriť víziu toho, ako sa bude areál Medeného hámra využívať a to zároveň s detailnejším priestorovým usporiadaním. Cieľom využitia herných prvkov bolo, aby bola atmosféra príjemná, aby sa pri stoloch dobre komunikovalo a ľahko prinášali inovatívne riešenia.

°kladivo > nem. Hammer > hámor

Prehľad podujatí

Formát Časový rozsah Počet zapojených
Dotazník 1.7. – 11.8. 1189
Hĺbkové rozhovory 12. – 13.8. 4
Plánovacia stolová hra 19.8. 25

\

Tím a podpora

Na tvorbe obsahu a jednotlivých aktivitách sa v spolupráci s OZ ZA Medený hámor podieľal nasledujúci tím Spolka+:
Sociologičky Mgr. Lýdia Grešáková a Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, PhD.
architektky MgA. Viktória Mravčáková, Ing. arch. Katarína Onderková a Zuzana Tabačková, MA
a architekt MA a Mgr. art. Michal Sládek, PhD.

Aktuálne informácie o Medenom Hámri na stránke mesta Banská Bystrica.

Súvisiace projekty