Mestská krajina KVP

Cieľom projektu Mestská krajina KVP je komplexné, prepojené a strategické uvažovanie o revitalizácii verejných priestorov na sídlisku v Košiciach s ohľadom na zmeny klímy. Komplexné revitalizácie s ohľadom na klimatické zmeny sa zameriavajú na zlepšenie kvality verejných priestranstiev, rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít a zlepšenie občianskeho života. Na projekte spolupracuje mestská časť Košice Sídlisko KVP s občianskym združením Spolka a ďalšími odborníkmi a odborníčkami na krajinnú architektúru, urbanizmus či mobilitu.

kvp_3_mobiliar_by_greta_candova_2023.jpg

Projekt sme nazvali Mestská krajina KVP, pretože ako najvyššiu prioritu považujeme posilnenie existujúcej zelene prírode blízkym spôsobom, posilnenie prepojenosti ekosystému a následné naviazanie komunitných a občianskych aktivít.

Začiatok siaha do jesene 2022, kedy prebehli prvé analýzy, úvodné rozhovory, terénne mapovania a prípravná štúdia. Nasledujúcu jar bola na ich základe realizovaná intervencia. Výhľadovo a pri zabezpečení financovania bude projekt pokračovať. Naplánované je širšie zapojenie ľudí v ústrety komplexnému, prepojenému a strategickému uvažovaniu o revitalizácii verejných priestorov na sídlisku s ohľadom na zmeny klímy.

\

Viac o projekte

Prepojené strategické uvažovanie v sebe nutne prepája plánovanie fyzického priestoru s procesnými plánmi – zapojením odbornej aj neodbornej verejnosti a manažmentom údržby, ktoré dopĺňajú zmeny fyzickej infraštruktúry. Zapájanie ľudí z mestskej časti je dôležitým aspektom pre prehĺbenie dôvery, spolupráce na skvalitňovaní a podieľaní sa na starostlivosti o verejné priestory sídliska.

Mnohé štúdie (napríklad v Jilemnici a Štětíne od UNIT architekti, regenerácia sídliska Závodu Míru v Pardubiciach od TAKTIKY, od Interboro architects v Detroite) podčiarkujú skutočnosť, že ruka v ruke s dobrou stratégiou, komunikáciou a participáciou stačia malé, dobre zamierené intervencie do priestoru aby sa výrazne zlepšilo uvažovanie o kvalite života na sídlisku a tým aj, postupne, dôvera v nové riešenia samosprávy a kvalita života ako taká. V pláne je preto uskutočniť niekoľko intervencí na posilnenie výkonnej stránky projektu.

Cieľom prvej intervencie v tejto fáze je predstaviť projekt a zdôrazniť jeho zámer. Má posilniť existujúcu zeleň prírode blízkym spôsobom, posilniť prepojenosť ekosystému a naviazať na komunitné a občianske aktivity. Nástrojom pre uskutočnenie cieľa je, podľa kvality pre ktorú boli vybrané autorky zámeru, vytváranie pozitívnej budúcnosti. Tvorba tejto budúcnosti je zároveň posunom od zaužívaných koľají sústredenia sa na nápravy aktuálnych problémov miesto holistického uchopenia riešenia.

Koncept riešenia prvej intervencie


Projekt Mestská krajina KVP je impulzom k uvažovaniu o novej budúcnosti sídliska, ktorá bude vznikať dlho. Táto budúcnosť je udržateľná, krásna a inkluzívna. Zmysel prvej intervencie vidíme v možnosti vizualizovať túto budúcnosť a naštartovať predstavivosť miestnych ľudí.

Intervencia vnikla na jar roku 2023 v priestore v blízkosti detských ihrísk v širšom okruhu Základnej školy na ulici Čordákova.

Výsledky intervencie uvidíme až v čase, pozorovaním rastu rastlín aj aktivít povzbudených jej existenciou v oblasti. Spočíva predovšetkým vo vytvorení miesta, ktoré komunikuje možné hodnoty sídliska v budúcnosti:

Prírode-blízke hospodárenie s dažďovou vodou

Na sídlisku sa nachádza množstvo prvkov, ktoré umožňujú reguláciu dažďovej vody, napr. betónové žľaby. Tie na vybranom mieste nahrádzame “vsakovacím prieľahom,” ktorý umožňuje vodu vsakovať, prípadne ju zadržiava a umožňuje tak jej vyparovanie. Vďaka tomu sa tiež zvyšuje vlhkosť v pôde. “Vsakovací prieľah” vysadený trvalkovým porastom je zároveň estetickým krajinným prvkom, ktorý podporuje biodiverzitu a zlepšuje mikroklímu v mieste. Trvalkový záhon mení svoj výraz celoročne. Dobre navrhnutý záhon je tiež udržateľný z hľadiska starostlivosti – vyžaduje omnoho menej ľudskej práce, než napr. letničky.

Princípy cirkulárnej ekonomiky

Pracujeme s existujúcim materiálom miesto vytvárania nových prvkov. Výroba betónu je náročná z hľadiska produkcie emisií a tak predĺženie jeho životnosti je spôsobom, ako znížiť ekologickú stopu projektu na minimum. Recykláciou prvkov, ich očistením a povrchovou úpravou sme získali nový modulárny systém, ktorý je možné využiť na mnoho spôsobov.

Inkluzívnosť a rozmanitosť

V spolupráci s poľskou krajinnou architektkou Nataliou Budnik sme vysadili trvalkové záhony. Popri nich sme z betónových modulov vytvorili nový typ mobiliáru, ktorý vydrží mnoho rokov. Jeho variabilita umožňuje vytvoriť rôzne prvky na sedenie, ležanie, sadenie a iné aktivity. Abstraktné tvary bez jasne určenej funkcie podnecujú predstavivosť k rôznorodému užívaniu. Súčasne na seba pútajú pozornosť a pomáhajú tak pozitívnym príkladom informovať o projekte premeny sídliska.

Ocenenia

Projekt Mestská krajina KVP bol nominovaný v prestížnom medzinárodnom ocenení New European Bauhaus Prize 2024. Nový európsky Bauhaus je priekopnícka iniciatíva, ktorú spustila Európska komisia s cieľom podporiť inovatívne prístupy k udržateľnému dizajnu, architektúre a mestskému rozvoju inšpirované zásadami pôvodného hnutia Bauhaus. Spolka bola v roku 2024 jedinou nominantkou za Slovensko. Viac o ocenení.

Tím a podpora

Projekt je spoluprácou mestskej časti Košice Sídlisko KVP s občianskym združením Spolka:
Architektky MgA. Viktória Mravčáková, Ing. arch. Katarína Onderková a Ing. arch. Kristina Roman
a sociologičky Mgr. Lýdia Grešáková a Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, PhD.

Za podporu ďakujeme ďalším odborníkom a odborníčkam na krajinnú architektúru, urbanizmus či mobilitu. Projekt bol financovaný z rozpočtu KVP.

Súvisiace projekty