MÚSES+ Veľký Šariš

dokument_muses__72_by_spolka_2023.jpg

Výstavba R4 – severného obchvatu Prešova – priniesla zložitú situáciu. Hoci odľahčuje dopravnú situáciu v okolitých mestách, spôsobila aj nezamýšľané negatívne dopady pre prírodu. Vedenie Mesta Veľký Šariš preto iniciovalo projekt o Miestnom územnom systéme ekologickej stability s pridanou spoločenskou hodnotou.

V rámci tohto projektu mesto získalo strategický dokument MÚSES+. Dokument ponúka komplexné zhodnotenie súčasného stavu životného prostredia a konkrétne návrhy pre ekologickejšie a udržateľnejšie plánovanie krajiny, urbanizmu, cestovného ruchu,… mesta ako celku.

Veľký Šariš je prvým mestom na Slovensku, ktoré má dokument MÚSES prepojený s ďalšími disciplínami a vypracovaný participatívnym spôsobom, teda so zapojením verejnosti. Tím projektu priamo komunikoval s približne 300 ľuďmi, no aktivity projektu videlo odhadom viac ako dvetisíc domácich.

O projekte a úlohe Spolky

MÚSES+ je skratkou pre projekt tvorby dokumentu o Miestnom územnom systéme ekologickej stability s pridanou spoločenskou hodnotou. Projekt sa zameriava predovšetkým na prírodu (MÚSES), no neopomína ani územný rozvoj, cestovný ruch a skúsenosti a potreby miestnych (+).

Projekt prebiehal v roku 2022. Sprvu na ňom pracovali občianske združenia Take naše, huba a pridala sa Spolka. Na tvorbe dokumentu sa spolu s nimi podieľali: Katedra ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre, Spoločnosť GIS Services, Mesto Veľký Šariš, vybraní zástupcovia a zástupkyne verejnej správy, súkromného a tretieho sektora, aktívni miestni, odborná verejnosť z regiónu, aktéri a aktérky cestovného ruchu a v neposlednom rade aj široká verejnosť žijúca v oblasti Veľkého Šariša a Kanaša.

O spoločnej tvorbe dokumentu sme podrobnejšie rozprávali napríklad na konferencii PARTICIPÁCIA 2.0. Pozrite si upútavku. Celý príspevok si môžete pozrieť online na kanáli Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.Spolka pomocou na mieru šitej metodiky zaisťovala

– vnútornú participáciu medziodborového tímu:
manažment projektu, facilitácia stretnutí, zápisy, online a offline nástroje pre sústredenú spoločnú prácu, workshopy pre medziodborové zladenie sa, metodika pri tvorbe odporúčaní budúceho rozvoja, projektový manažment,


– komunikáciu medzi samosprávou, odborným tímom a odbornou aj laickou verejnosťou:
facilitácia stretnutí so samosprávou, tvorba a vedenie workshopov viziovania, pravidelné zaistenie chodu informácií,

Participácia aktívnych miestnych a stakeholderov: Workshop s diskusiou o predstavách budúceho rozvoja životného prostredia mesta so záujmovými skupinami pri Okrúhlych stoloch | Foto: Spolka
– účasť odbornej aj laickej verejnosti na tvorbe zhodnotenia a odporúčaní pre rozvoj životného prostredia mesta:
dotazník, mapová anketa, výstava, série stretnutí s odbornou a laickou verejnosťou pri „Okrúhlych stoloch,“ rozhovory celkom pri 6 aktivitách pojazdného výstavného objektu „Cyklorikša“ a pripomienkovanie dokumentu,

Participácia širokej verejnosti počas kultúrnej udalosti slávnostného otvorenia sezóny na hrade. | Foto: Spolka
– celkový dizajn a komunikačnú stratégiu projektu:
vizuálna identita, informačné plagáty a letáky, články v miestnych novinách, v rozhlase a v online komunikačných kanáloch mesta, výstava


– editorskú prácu a kvalitu výsledného strategického dokumentu,

 Foto: Spolka
– starostlivú atmosféru projektu.

Participácia verejnosti pri „Cyklorikši": Počas zahájenia projektu MÚSES+ na hrade Šariš sme mysleli aj na starostlivosť a zapojenie rôznych vekových skupín. | Foto: Spolka

O dokumente MÚSES+

Dokument MÚSES+ vznikol v novembri 2022 prácou, ktorá spájala viacero odborných oblastí spolu s krajinnou ekológiou. Vzhľadom na komplexný prístup k problematike udržateľného rozvoja mesta a tvorby MÚSES+, ktorý okrem ekológie a krajiny zahŕňa aj urbanizmus, cestovný ruch, spoločnosť a participáciu, bolo pre zachovanie prehľadnosti a čitateľnosti nevyhnutné dokument rozdeliť na dve nosné časti:

Stiahnite si interaktívny Dokument MÚSES+ v plnej verzii.

dokument_muses__57_by_spolka_2023.jpeg

Pri riešení projektu a zostavovaní obsahu a štruktúry dokumentu bola prioritne sledovaná metodika MÚSES. Na spracovanie kompletného dokumentu bol k dispozícii veľmi obmedzený čas, cca 10 mesiacov. Projekt bol zároveň spracovaný participatívne – počas celého trvania sa v rámci možností tohto časového obmedzenia zapájala do tvorby obsahu odborná aj laická verejnosť. Práce boli rozdelené na tri hlavné etapy, podľa troch častí dokumentu:


Dielo je praktickým podkladom predovšetkým pre ľudí, ktorí sú vo Veľkom Šariši zodpovední za mestotvorbu (urbanizmus), krajinotvorbu a oblasť životného prostredia. Výsledky projektu umožňujú presnejšie priblíženie k dlhodobo udržateľnému rozvoju. Prostriedkom pre to sú odporúčania, ktoré dokument prináša na konkrétne projekty a aktivity. Tie je možné financovať z environmentálnej kompenzácie mesta za výstavbu rýchlostnej cesty. Projekt sa zameriava predovšetkým na prírodu, no neopomína ani turizmus, územný rozvoj a skúsenosti ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu a rozvoju mesta a regiónu. Zohľadňuje pritom ich potreby a požiadavky.

Okrem toho môže byť dokument zdrojom informácií napríklad pre odborníčky a odborníkov z oblasti ekológie a životného prostredia, správy prírodných zdrojov (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo), ľudí, ktorí majú o túto problematiku záujem z radov odbornej a laickej verejnosti či ľudí žijúcich v meste.
\

Participácia

Tím projektu priamo komunikoval s približne 300 ľuďmi, no aktivity projektu videlo odhadom viac ako dvetisíc domácich.
Zapojenie širokej verejnosti sprvu prebiehalo prostredníctvom ankety a pocitovej mapy. Na ich tvorbe sa obsahovo podieľali všetky tímy MÚSES+. Cieľom týchto aktivít bolo vytvoriť možnosť pre vyjadrenie sa tým, ktorí zvyčajne nemajú čas či priestor prezentovať svoj názor aktívne (napríklad počas workshopu). Miestni mohli anketu a pocitovú mapu vyplniť a zaslať skrz domáci mesačník Veľkošarišan alebo online. V prieskumoch bola účasť nízka. Keďže sa nejednalo o reprezentatívny výskum a podklady slúžili na definovanie otázok pre ďalšie aktivity s verejnosťou, je takáto účasť v tomto prípade akceptovateľná.

Ďalšou formou zapojenia bola „Cyklorikša“ – výstavný objekt s informáciami o projekte ťahaný bicyklom – odborníci a doborníčky projektu s ňou putovali po kultúrnych udalostiach, prechádzala ulicami mesta a bola vystavená v miestnej knižnici. Za jej pomoci tím podával aktuálne informácie o čiastkových výsledkoch a zároveň prebiehal zber reakcií a podnetov od ľudí. Na finálnej výstave Cyklorikše v Mestskej knižnici bolo možné prezrieť si na Rikši, v zjednodušenej a vizuálne atraktívnej forme, všetky dostupné informácie o projekte, o tom čo je jeho obsahom, akým procesom prechádza a čo sa doposiaľ udialo. Súčasťou bol aj zber pripomienok prostredníctvom pripomienkovacej mapy prvého náčrtu dokumentu.

Najviac prínosné po obsahovej stránke boli moderované diskusie, ktorých sa pravidelne zúčastnilo približne 40 ľudí zo samosprávy, podnikateľského sektora, neziskových organizácií, cestovného ruchu, služieb a ďalšie osoby. Podkladom debát boli výsledky ankety, pocitovej mapy a výsledky aktivít Cyklorikše. V júni prebehli Okrúhle stoly 1.0. Ich prostredníctvom sme sa vzájomne zoznámili s vnímaním, požiadavkami a predstavami o rozvoji životného prostredia mesta a okolia. Výstupom bola prioritizácia aktivít, tém a oblastí, ktoré zúčastnení a zúčastnené majú vo svojich kompetenciách a zároveň ktoré by mal dokument podľa nich obsahovať. V auguste prebehli Okrúhle stoly 2.0 – ich výstupom bola spätná väzba na prvé odborné výstupy projektu, ako aj na zapracovania predošlých participatívnych aktivít (vrátane stolov 1.0) a návrh priebehu pripomienkovania. V októbri prebehli Okrúhle stoly 3.0 – prezentácia a pripomienkovanie prvého návrhu dokumentu MÚSES+ s dôrazom na koncepcie mesta a koncepty pre väčšie územia. Tak mali ľudia vplyv na jeho podobu ešte pred odborným dokončením.

Pre zlepšenie zrozumiteľnosti projektu a jeho výstupov bola zároveň vytvorená komunikačno-osvetová stratégia. V rámci nej vznikol unikátny vizuálny jazyk projektu, informačná a mediálna kampaň. Pri komunikácii tím vychádzal z metodiky a školenia Easy to read a Rodovo korektného jazyka (Cviková a kol. 2014).

participacia_verejnosti_pri_cykloriksi__zapajanie_verejnosti_cykloriksa_prechadzala_ulicami_mesta_2_by_spolka_2022.jpg

Výhody pre mesto

Projekt pomohol zaradiť problematiku životného prostredia, vrátane témy zmeny klímy, medzi priority. Robil tak na viacerých úrovniach naraz a budoval dobré meno mesta na príklade dobrej praxe. Ďalej mestu priniesol:

– Zvýšenie dôvery medzi mestom a miestnymi obyvateľmi a obyvateľkami,

– tvorbu sietí, vďaka ktorým vie byť spolupráca v meste rozumná a stojaca na hodnotách načúvania a reakcie na potreby obyvateľov a obyvateliek,

– osvetu v téme plánovania mesta a motiváciu zapojiť sa do chodu mesta, napríklad v prenesení princípov MÚSES do vlastnej činnosti,

–zapojenie rôznych skupín obyvateľstva a dobrú atmosféru založenú na dobrovoľnej a neformálnej báze stretnutí

–povzbudenie k účasti na základe zvedavosti ohľadom pojazdného výstavného objektu,
a mnoho ďalšieho.

Participácia neumožnila získanie rýchlych výsledkov či presné držanie sa vopred stanovenej štruktúry, keďže sa vyvíjala postupne za rôznej miery účasti cieľových skupín. Jej dopady uvidíme až s odstupom času. Obmedzením pre zapojenie bolo predovšetkým krátke trvanie projektu – cca 10 mesiacov. Ďalšie limity sa neodchyľovali od limitov bežných participatívnych procesov na Slovensku a v zahraničí. Projekt MÚSES+ tieto limity priznáva a pracoval s nimi.

Mediálny ohlas

Tím a podpora

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV MÚSES
doc. RNDr. Peter Mederly, PhD. – hlavný riešiteľ, tím Krajina
MSc. Simeon Vaňo, PhD. – spoluriešiteľ, tím Krajina
Ing. arch. Pavol Mészáros, PhD. – spoluriešiteľ, tím Urbanizmus
MgA. Viktória Mravčáková – tím Urbanizmus, časť verejné priestranstvá
Mgr. Eva Kocanová– spoluriešiteľka, tím Turizmus
Ing. Soňa Kožárová – tím Turizmus
Daniela Surmiková – tím Turizmus
Mgr. Lýdia Grešáková – spoluriešiteľka, tím Participácia
Ing. arch., Ing. Katarína Onderková – tím Participácia

ĎALŠÍ ČIASTKOVÍ SPOLUPRACOVNÍCI A SPOLUPRACOVNÍČKY
Peter Beňo (urbanizmus), Ondrej Bodnár (mapový systém tablano), RNDr. Matej Dudáš, PhD. (botanika), prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD. (geomorfológia a geológia), Mgr. et Mgr. art. Barbora Krejčová (dizajn a komunikácia), Lukáš Lengyel (jazykové korektúry), Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová (sociologický prieskum), Mgr. Michal Ševčík, PhD. (analýza dát, GIS), Zuzana Tabačková, MA (participácia), Jakub Tkáčik (urbanizmus), doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. (zoológia).

Projekt bol financovaný z rozpočtu Mesta Veľký Šariš v rámci environmentálnej kompenzácie za stavbu rýchlostnej cesty R4 v katastri mesta. Pozrite si samostatnú stránku projektu na webstránke mesta.

Použité fotografie na tejto stránke sú vo vlastníctve Spolky ak nie je uvedené inak. \

Súvisiace projekty