Never Never School

Všetky informácie o tomto projekte nájdete na samostatnej stránke Never Never School.

Never Never School: Making utopias present. © Poppy Illsley 2019

Základné informácie

Never Never School je jedinečný priestor pre dialogické vzdelávanie a výskum o mestách.

Je prototypom a konceptom vzdelávania pre 21. storočie. Od roku 2018 vytvára kolektív Spolka unikátnu platformu určenú jednotlivcom a kolektívom zaoberajúcim sa mesto-tvorbou zo všetkých umeleckých aj spoločensko-vedných odborov. Je postavená na intenzívnej spolupráci a vzájomnom vzdelávaní.

Never Never School používa dizajn ako nástroj investigatívy, predstavivosti a ako prostriedok dialógu o možných budúcnostiach. Zároveň slúži ako inkubátor: účastníci a účastníčky majú možnosť pretaviť svoje idey do projektov zakotvených v realite, ktoré spoločne testujú a rozvíjajú. Prináša hodnotový a demokraticky orientovaný prístup k učeniu a k samotnej tvorbe miest. Prestupuje tradičné hranice vzdelávania založeného na hierarchii učiteľ – žiak, expert – laik.

Viac na Never Never School.

Jednotlivé ročníky