Budúcnosť bývalých kasární pod Zoborom

Mesto Nitra oslovilo Spolku, aby na základe zapojenia ľudí formulovala odporúčania pre budúcu architektonickú súťaž na rozvoj miesta.

Predmetom bola obnova areálu bývalých kasární pod Zoborom v Nitre. Mesto totiž zvažuje areál zaradiť medzi verejne prístupné atraktívne parkové plochy. No téma náplne a zatraktívnenia tohto priestoru rezonuje v Nitre už niekoľko rokov. Mesto tak chcelo zohľadniť a nadviazať na prebiehajúce diskusie. Brožúra zistení zo zapojenia verejnosti je prístupná online.

Aktivity prebiehali počas roka 2023 | Výskumná návšteva areálu kasární. © Spolka 2023

O projekte

Cieľom projektu bolo podať správu o skúsenostiach, potrebách a predstavách zapojených ľudí o revitalizácii areálu bývalých kasární pod Zoborom a formulovať na ich základe odporúčania pre budúcu architektonickú súťaž na rozvoj miesta.

Za týmto účelom projektový tím:
– preskúmal dostupné materiály a strategické dokumenty k téme,
– uskutočnil rozhovory s aktérmi a aktérkami priamo ovplyvnenými územím,
– dotazníkom zisťoval nálady od širokej verejnosti,
– na tematickom workshope prepojil zástupcov/kyne inštitúcií, ktoré majú s areálom priame väzby, areál užívajú alebo môžu byť do budúcna dôležitým aktérom.

Na tvorbe odporúčaní pre budúci rozvoj areálu (v rôznej mierke) sme sa zameriavali na tieto cieľové skupiny: vlastníci dotknutých pozemkov/objektov, zapojenie širokej verejnosti (z mesta, regiónu a nadregionálna – v zmysle ľudí, ktorí sa zaoberajú miestotvorbou na Slovensku); zapojenie dôležitých aktérov a aktériek mesta; spolutvorba ľudí z mestskej inštitúcie.

O výstupe

Výstupom projektu je Správa zo zapojenia verejnosti do tvorby vízie pre revitalizáciu areálu bývalých kasární pod Zoborom v Nitre (Spolka, 2023). Táto 53 stranová Správa obsahuje prvý pohľad na územie; prehľad existujúcich stratégií a projektov; zoznam zapojených aktérov; analýzu dotazníkového prieskumu, hĺbkových rozhovorov a odborného workshopu; a celkové zhodnotenie – odporúčania ďalších krokov na základe výskumu. Tieto odporúčania sú spojené s nasledujúcimi hlavnými témami, ktoré vyplynuli z analýzy zapájania:

Pokojná atmosféra
Dlhodobé trávenie času
Areál, to je park vrátane budov
Prístupnosť a priechodnosť
Dôležitosť modro-zelenej infraštruktúry
Bezpečný priestor

Správa zo zapojenia slúži ako podkladom pre súťaž na revitalizáciu miesta.

Okrem Správy sme pre zapojenú verejnosť pripravili prehľadnú brožúru. V rámci hodnôt Spolky, ktorými je aj starostlivosť a inklúzia, bolo našim cieľom pri príprave brožúry sprístupniť informácie zo Správy pre rôzne pokročilé čitateľstvo.

Projekt bol súčasťou série prípravných krokov. Po ukončení tejto prípravnej fázy (a paralelne s ňou) bola na základe výstupov projektu pripravovaná súťaž (jar 2024). Pokračovaním bolo tiež uzatváranie partnerstiev medzi jednotlivými stakeholdermi – a pre stabilitu partnerstiev a spoločnej starostlivosti o areál ich zahŕňanie do prípravy súťaže.

Prehľad aktivít

„Informácie o projekte sa šírili širokej verejnosti napríklad prostredníctvom propagácie dotazníka alebo skrz sprievodnú komentovanú prechádzku areálom. Odhadom sa o projekte dozvedelo viac ako päťtisíc ľudí, žijúcich v oblasti Nitry.“
– Spolka v Správe, 2023

Formát Časový rozsah Počet zapojených
*Celkom oslovení* *2023* *5000+*
Dizajn výskumu jar
Mapovanie, rozhovory leto 9
Dotazníkový prieskum leto 1 676 vyplnení (3 600+ zobrazení)
Komentovaná prechádzka leto 80+
Workshop leto 24 (40+ oslovení)
Analýzy, Správa jeseň

Tím a podpora

Na tvorbe obsahu a jednotlivých aktivitách sa podieľalo Mesto Nitra v spolupráci s členkami Spolky:
sociologičky Mgr. Lýdia Grešáková a Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, PhD.
a architektky MgA. Viktória Mravčáková a Ing. arch. Kristina Roman

Ďakujeme všetkým zapojeným obyvateľom a obyvateľkám za ochotu pri zisťovaní.

Aktuálne informácie o projekte na stránke Nitra.sk.

Súvisiace projekty