Budova 61 v Partizánskom

Nezisková organizácia Fabrika umenia oslovila Spolku, aby jej sprostredkovala participatívnu tvorbu zadania vrátane tvorby udržateľného modelu fungovania pre architektonickú štúdiu.

Predmetom štúdie bola obnova budúceho kultúrne-spoločenského priestoru v jednej z budov bývalého baťovského areálu v Partizánskom.

Aktivity prebiehali počas roka 2022 | Budova 61, Partizánske.

O projekte

Projekt je o Budove 61 nachádzajúcej sa v areáli rozľahlej, kedysi baťovskej fabriky. OZ Fabrika umenia sa rozhodla budovu obnoviť a do tejto obnovy zapojiť ďalšie komunity a iniciatívy z mesta Partizánske a okolia. Fabrika umenia ako nezisková organizácia vníma, že zámer revitalizácie je významný pre mesto, kraj a široké okolie. Stavia na skúsenostiach iných miest a obcí na Slovensku a v Európe, kde revitalizácia industriálnych budov priniesla oživenie kultúrneho a komunitného života, zvýšenie kvality života a ekonomický rozvoj.

Výstupom projektu je správa z aktivít participácie a model udržateľnosti fungovania budovy. Je súčasťou série prípravných krokov. Po ukončení tejto prípravnej fázy (a paralelne s ňou) je pripravovaný aj detailný model ekonomickej udržateľnosti. Nasledovať by mala kúpa budovy. Architektonické prípravné fázy sú tiež základom pre prvé rekonštrukčné práce. Pokračovaním bude uzatváranie partnerstiev a realizácia zámeru – a práve pre stabilitu partnerstiev je dôležité realizovať aktivity projektu participatívne.


Zisťovali sme

– Koľko je potenciálnych záujemcov a záujemkýň o využitie industriálnych priestorov na kultúrno-komunitné a komerčné aktivity.
– Aké hodnoty, atmosféry a aktivity si v súvislosti s priestorom títo ľudia predstavujú.
– Aké architektonické a priestorové nároky majú z hľadiska veľkosti a využitia.

V PRVEJ FÁZE BOLI REALIZOVANÉ MAPOVANIA
– Mapovanie priestoru, obhliadka, fotodokumentácia.
– Mapovanie mesta, etnografický zápis, mapovanie príbehu mesta.
– Mapovanie aktériek a aktérov, stakeholder analýza (s použitím dát z finstatu, desk research a dát získaných pomocou „snowball“).
– Na základe mapovaní sme uzavreli okruh oslovených aktériek a aktérov a nadizajnovali metodológiu.

V DRUHEJ FÁZE BOL NAVRHNUTÝ A REALIZOVANÝ
– Dotazníkový prieskum medzi firmami o záujme realizovať aktivity v priestoroch Budovy 61.
– 11 hĺbkových rozhovorov s kultúrne-komunitnými aktérmi a aktérkami mesta, ktorí sa zaujímajú o tému Budovy 61.
– Workshop s 12 zástupcami a zástupkyňami rôznych kreatívnych inštitúcií s cieľom spolupráce pri budúcom postupe.

Prehľad podujatí

Formát Časový rozsah Počet zapojených
Celkom oslovení 1.10.–10.11. 100+
Vyplnenia dotazníku 1.10.–10.11. 22
Hĺbkové rozhovory 3.–12.10. 11
Workshop zameraný na vízie a model udržateľnosti 9.11. 12

Tím a podpora

Na tvorbe obsahu a jednotlivých aktivitách sa v spolupráci s OZ Fabrika umenia podieľal nasledujúci tím Spolka+:
Sociologičky Mgr. Lýdia Grešáková a Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, PhD.
architektky MgA. Viktória Mravčáková a Ing. arch. Katarína Onderková
a architekt Mgr. art. Michal Sládek, PhD.

Aktuálne informácie o projekte na stránke Fabriky Umenia.

Súvisiace projekty