Plagazin Mesto X Domov

Plagazin je dizajnový plagát a zin, ktorý skrz texty z pera košických esejistiek a esejistov prináša hlavné body prediskutované v rámci prednášok o živote v meste a mestskom plánovaní s názvom Mestoláska. Text z plagazinu sme sa rozhodli uverejniť na týchto stránkach v plnej verzii. Vo fyzickej kópii si môžete objednať dizajnový plagát s touto esejou na našom e-shope.

Kúpte si tlačený plagazin v našom e-shope.

Esej


V Košiciach žije v bytovej núdzi viac ako 310 rodín s maloletými deťmi, z toho 189 rodín žije v prístreškoch či záhradných chatkách a 74 rodín v útulkoch. Z prvého podrobného mapovania rodín v bytovej núdzi v meste, ktoré realizovala Nadácia DEDO v rámci Registračného týždňa v Košiciach (2021), vyplýva, že tu v podmienkach bezdomovectva žije 748 detí.

Ako prvý krok smerom k riešeniu je dôležité pomenovať ako bezdomovectvo aj životné podmienky, v ktorých jednotlivci a rodiny žijú v nedôstojnom, neadekvátnom a neistom bývaní. To uvádza hostka Mestolásky Barbora Bírová z českej Platformy pro sociálni bydlení. Nedostatok bývania a vylúčenie z bývania sa podľa nej netýka len ľudí žijúcich doslova bez strechy nad hlavou. Zasahuje oveľa širší okruh ľudí a jeho podoby a dôvody sú veľmi rôznorodé. Napríklad ubytovne a útulky, aj keď poskytujú ubytovanie, za ktoré rodiny platia, neposkytujú súkromie, neumožňujú deťom pripravovať sa do školy, neumožňujú rodine pripravovať jedlo v časoch, kedy deti to potrebujú, neumožňujú rodine fungovať, ako by si predstavovala, … . Napriek tomu, že títo ľudia a rodiny fyzicky akú-takú strechu nad hlavou majú, žijú bez domova, v zmysle bez adekvátneho bývania. Bezdomovectvo taktiež zasahuje ľudí, ktorí sú nútení žiť v neistom bývaní, teda svoje bývanie obývajú bez právneho nároku naň (bez zmluvy). Táto situácia sa často týka seniorov. V Česku napríklad rapídne rastie bezdomovectvo žien vo veku nad 65 rokov, ktoré často bývajú napr. u niekoho v predsieni.

Tieto situácie vznikajú v štáte, ktorý nemá funkčnú legislatívu, ktorá by otázku prístupu k adekvátnemu bývaniu riešila systémovo. Platforma pro sociální bydlení začínala najprv v malom prácou s konkrétnymi obcami, ktoré mali záujem bytovú núdzu v oblasti svojej pôsobnosti riešiť. Na základe tejto spolupráce s obcami vznikla webstránka ukoncovani-bezdomovectvi.cz ako praktická príručka pre obce. Konkrétna stratégia pre danú obec sa následne odvíja od mapovania situácie v konkrétnej obci. Mapovanie môže napríklad zistiť počet rodín a jednotlivcov v bytovej núdzi žijúcich v obci, ako tomu bolo aj pri mapovaní Nadáciou DEDO v Košiciach.

PREVENCIA STRATY BÝVANIA

V rámci Európy slúži ako príklad dobrej a úspešnej praxe Fínsko, ktoré ako jediná krajina v Európe sa už dve desaťročia snaží vylúčenie z bývania riešiť systémovo, vďaka čomu sa v krajine podarilo výrazne znížiť počty rodín v bytovej núdzi, okrem iného aj dôrazom na prevenciu straty bývania. To znamená identifikovaním kritických situácii v životoch ľudí, ktoré častokrát vedú k strate bývania a vytvorením mechanizmu, ktorý poskytne podporu už v týchto momentoch. Príkladom môže byť situácia nečakaného výpadku príjmu, zadlženia, ochorenia, a mnohé ďalšie. Ideálne je, ak je v obci zriadené a dobre fungujúce kontaktné miesto pre bývanie, na ktoré sa môže človek obrátiť s akoukoľvek náročnou situáciou týkajúcou sa bývania, ktorej čelí – či už ide o situácie akútne (napríklad ľudia, ktorí spia na ulici), núdzové (napríklad žena, ktorá utiekla z násilného vzťahu), dlhodobé (napríklad staršia osoba, ktorá potrebuje právne a/alebo finančné poradenstvo k splátkovému kalendáru).

PODPORA UDRŽANIA BÝVANIA

Housing First (v slovenčine preložiteľný ako Bývanie je priorita) je prístup, ktorý stojí na poznaní, že ľudia čeliaci bezdomovectvu si potrebujú najskôr zaistiť stabilné bývanie. To je predpokladom toho, aby mohli vyriešiť spleť súvisiacich problémov, v ktorých sa nachádzajú. Obracia teda naruby predstavu, že bývanie si treba najprv zaslúžiť (napríklad vyriešením zdravotných, finančných, psychických problémov) – pre nás všetkých bývanie nie je zásluhou ale nutnosťou, základným predpokladom pre to, aby si jednotlivec alebo rodina dokázali stabilizovať svoju životnú situáciu. Ľudia, ktorí sa ocitli bez domova, väčšinou potrebujú komplexnú podporu: akútnu aj dlhodobú – poradenstvo psychologické, právne aj finančné. V rámci prístupu Housing First, teda poskytnutia adekvátneho bývania ľuďom, ktorí ho nemajú, sprevádza systém aj takáto komplexná podpora, vďaka ktorej si väčšina rodín a jednotlivcov následne dokáže bývanie udržať aj v dlhodobom horizonte. Pre obce je dôležité nespoliehať sa len na zázrak názvu (pomenovať svoj prístup formálne ako Housing First), hovorí Barbora Bírová, ale na cielenosť a kvalitu poskytovanej podpory, ktorá je schopná priniesť dlhodobé riešenie. Je dôležité, aby poskytnuté bývanie bolo dôstojné – teda také, ktoré umožňuje ľuďom fungovať ako ľuďom. Z tohto hľadiska napr. kontajnérové bývanie nie je možné považovať za adekvátne dlhodobé riešenie, keďže ľudia pre stabilizovanie svojej situácie a na to, aby mohli fungovať ako ľudia, potrebujú žiť v dôstojných podmienkach.

ARGUMENT FINANCIAMI, ARGUMENT OSUDOM, ARGUMENT HODNOTAMI

Aj keby to nemal byť hlavný faktor, pre ktorý obce a spoločnosť riešia vylúčenie z bývania, je takýto prístup k riešeniu podľa dostupných dát aj ekonomicky výhodný. Napríklad, ak v Českej republike dieťa skončí v inštitucionálnej starostlivosti, štát to stojí 52 000 Kč mesačne. Ak sú však verejné financie investované do zlepšenia podmienok bývania rodičov dieťaťa a rodičom je zároveň poskytnutá podpora pri riešení problémov, ktoré sa podieľajú na tom, že rodina nemá adekvátne bývanie, dieťa môže zostať v starostlivosti rodičov alebo príbuzných. Potrebný objem financií na takéto riešenie je podstatne nižšie. Podľa Barbory Bírovej by však takýto systém podpory bývania mal byť našou prioritou nezávisle od jeho ekonomickej výhodnosti – malo by byť pre nás morálnou hodnotou to, že človek má domov. Existencia systému podpory je tak predovšetkým ‘otázka ontologická’ – o našej spoločnosti, o ľudských vzťahoch, o osude.

O autorke

Autorkou eseje tohto plagazinu je Juliana Sokolová. Juliana je poetka a esejistka, žije v Košiciach.

O Mestoláske

Plagazin Mesto X Domov bol vydaný v náväznosti na rovnomennú prednášku Mestoláska Mesto X Domov, ktorá sa konala 6. 8. 2021.

Sériu prednášok Mestoláska pripravuje Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev a za podpory Fond na podporu umenia.

Ďalšie informácie o nadchádzajúcich aj minulých prednáškach sa dočítate na podstránke Mestolásky alebo na facebooku a instagrame.

Čítaj ďalšie Plagaziny

V rámci Mestolásky vyšli nasledujúce vydania Plagazinov:

Mesto X Stromy (esej Tomáša Fila)
Mesto X Včely X Hmyz (esej Kláry Hrenykóovej)
Mesto X Umenie (esej Zuzany Kupcovej)
Mesto X Mobilita (esej Martina Dubéciho)
Starostlivé mestá X Never Never School (esej Gréty Čandovej)
– Mesto X Domov (esej Juliany Sokolovej)
Mesto X Divočina (esej Tomáša Straky)
Mesto X Starostlivosť X Zraniteľnosť (esej Gréty Čandovej)
Ideál X Kompromis (esej Gréty Čandovej)
Mesto X Planéta (esej Zuzany Révészovej)

\

Tím a podpora

Plagaziny pripravuje a edituje Spolka. Vychádzajú prostredníctvom samofinancovania, preto ak chcete podporiť našu činnosť, potešíme sa dobrovoľnému príspevku. Plagaziny si vo fyzickej podobe môžete objednať na našom e-shope, prípadne nás kontaktujte a dohodneme osobné vyzdvihnutie v niektorej z našich kancelárií (KE, BA).

Za grafické spracovanie plagazinov vďačíme košickému štúdiu Midfield. Za jazykové korektúry vďačíme Lukášovi Lengyelovi. Pripravila a editovala Spolka.