Spolka

tvorí udržateľné mestá pre všetkých. Zapájame verejnosť do inovatívnej mestotvorby. Sme kolektív odborníčok z oblasti architektúry a sociológie. Pracujeme s osvetou o meste formou diskusie, vlastným výskumom, umeleckými a architektonickými intervenciami a pomocou vzdelávania stakeholderov, organizácií, úradníkov, či bežných obyvateľov alebo mestských nadšencov. Pôsobíme v Košiciach, Bratislave a v Berlíne:

picture credits: archív Spolky

Lýdia Grešáková

vyštudovala sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne, je výskumníčka a aktivistka. Zaoberá sa udržateľnosťou miest, možnosťami mestotvorby všetkými, facilitáciou a kritickou reflexiou úlohy umenia v spoločenskom dianí. Je štatutárkou Spolky. V minulosti pôsobila v Ádvojke, ako konzultantka a facilitátorka participatívnych procesov v PDCS a bola výskumnou pracovníčkou v K LAB v Inštitúte mestského a regionálneho plánovania na TU v Berlíne, kde si momentálne robí doktorát. Rada fotí na film.

Viktória Mravčáková

je architekta a urbanistka, ktorá sa zameriava na verejné priestranstvá, politiku územného plánovania a špecifické priestorové javy (postsocialistických) miest. Študovala architektúru v Košiciach a na Vysokej škole úžitkových umení v Prahe, ako aj environmentálne štúdiá na Kyoto University of Arts and Design. Je členkou Spolky a v minulosti pracovala napríklad v Kancelárii verejného priestoru v Inštitúte plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy, kde sa venovala témam ako je umenie vo verejnom priestore a verejné priestory sídlisk.

Katarína Onderková

je košická architektka. Je absolventkou stavebného inžinierstva a neskôr architektúry so zameraním na interdisciplinárny prístup v zmysle prelínania architektonickej tvorby s umeleckým, verejným priestorom a sociologickým rozmerom. V jej prípade je vzťah medzi človekom a priestorom často skúmaný hlbšie prostredníctvom moderného tanca.

Zuzana Révészová

vyštudovala teóriu umenia, právo a sociológiu. V súčasnosti študuje na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach, usilujúc o titul PhD., so zameraním na kultúrny rozvoj miest. Paralelne pracuje pre Creative Industry Košice, ako projektová manažérka a výskumná pracovníčka. Je tiež členkou Spolky.

Michal Sládek

vyštudoval katedru architektúry na VŠVU v Bratislave. Formujúci bol pre neho pobyt na CEPT University v indickom Ahmedabade v ateliéri bývania. Po návrate začal pracovať pre organizáciu Člověk v tísni Slovensko v téme bývania v sociálne výlúčenom prostredí. V spojení s doktorandským štúdiom na fakulte architektúry STU inicioval projekt Architekti v osade. Dlhodobo pôsobil v produkcií festivalu Pohoda. Príležitostne hráva hudbu kontinentov ako DJ Džbán.

Zuzana Tabačková

je urban designer, ktorá sa zameriava a zaujíma o participatívny dizajn, mestské spoločné priestory, formálne a neformálne priestory a procesy vzdelávania o architektúre a priestore. Študovala architektúru v Edinburghu a na University of Arts v Berlíne. Od roku 2018 je výskumníčkou a tiež vyučuje urbanizmus a plánovanie na TU v Berlíne na Inštitúte mestského a regionálneho plánovania, na Katedre mestského navrhovania a plánovania. Zuzana je členkou Spolky a JAS – Jugend Architektur Stadt.

Spolka+

je rozšírením tímu, ktoré vyplýva z otvorenosti kolektívu k užším spoluprácam na rozdielnych projektoch s viacerými dušami, než len v pôvodnej zostave:

Kristína Bogárová

vyštudovala architektúru na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave (absolventka r. 2017) a na KU Leuven v Belgicku (r. 2016) v rámci výmenného študijného pobytu. Zaujíma sa o inovatívne postupy v rámci plánovania, participatívne plánovanie a verejné priestory. Jej cieľom je v spolupráci s obyvateľmi pretvárať nápady na zlepšenie ich okolia a hľadať spôsoby, ako sa to dá.

picture credits: Lubos Micek

Lukáš Lengyel

Grammar police bez odznaku. Po štúdiu anglického jazyka a literatúry na Masarykovej univerzite sa venuje práci na rodinnom projekte Pet Farm Family, vo voľnom čase prekladá odborné články, texty do publikácií a venuje sa lokalizácii webov či online marketingu.

picture credits: Lukáš Lengyel

Alexandra Motýľ

je mladá architekta, ktorá v súčasnosti pracuje v architektonickom ateliéri so zameraním na interiérový dizajn. Zaujíma sa o ľudí a životné prostredie, v ktorom žijú. Jej cieľom je slúžiť okoliu a vytvárať hodnoty, ktoré pretrvávajú.

Adam Ogurčák

je marketingový konzultant, ktorý v súčasnosti pracuje v agentúre v Prahe na viacerých medzinárodných projektoch. Vo voľnom čase sa venuje téme mestotvorby a urbanizmu a svoje sily spojil so Spolkou práve preto, aby svoj záujem o (spolu)tvorbu mesta viac prepojil so svojou odbornosťou. Do budúcna jeho kroky smerujú do Košíc, kde sa chce naďalej venovať marketingu a mestu. Reklama sa podľa neho dá robiť aj inteligentne, bez tvorby nadbytočného vizuálneho smogu vo verejnom priestore a presycovania komunikačných kanálov.

Dávid Sivý

je otec a dobrý kamarát. Jeho diela balancujú na okraji experimentálneho dizajnu a umenia. Ako prostriedok vyjadrovania väčšinou využíva moderné technológie a nové médiá, pretože vedú k vytvoreniu zmyslových a koncepčných inštalácií. Vzhľadom na povahu svojej práce je David často iniciátorom interdisciplinárnej spolupráce, spájajúcej vedu a umenie.Viac o Dávidovi ​a jeho projektoch nájdete na jeho stránke.

picture credits: Dávid Sivý

Hana Skljarzska

je sociologička, so zameraním na kultúrnu sociológiu a materialitu a pracuje ako konzultantka pre formálne a neformálne vzdelávanie. Predtým viedla a riadila vývoj nového stredoškolského kampusu. Tvorí a vedie zážitkové vzdelávacie programy, vyučuje kritické myslenie pre študentky, učiteľov, manažérky a manažérov. V súčasnosti pracuje ako facilitátorka a konzultantka a spolupracuje sKOGA Studio v Brne na stratégii spolupráce s developermi pri vytváraní živých komunít v starých opustených budovách.

picture credits: David Hanko

Samuel Velebný

je vizuálny umelec, dizajnér a esejista pôsobiaci v Košiciach. Vo svojich projektoch sa koncentruje na mechanizmy vzťahov spoločnosti a prostredia, prostredníctvom príbehov vizualizuje procesy dejinných či mediálnych hyperobjektov. Jeho výrazové prostriedky zahŕňajú maľbu, objekt, digitálnu animáciu, film, softvér, stroje i text.

picture credits: Samuel Velebný